ترازیران بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در زمینه سیسیتم های توزین دیجیتال و لوازم فروشگاهی https://taraziran.comترازیران بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در زمینه سیسیتم های توزین دیجیتال و لوازم فروشگاهی faترازیران بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در زمینه سیسیتم های توزین دیجیتال و لوازم فروشگاهی https://taraziran.com/Administrator/Files/Design/Logo.pnghttps://taraziran.com162130ترازیران بزرگ ترین فروشگاه اینترنتی در زمینه سیسیتم های توزین دیجیتال و لوازم فروشگاهی Copyright 2002-2003 Dan BrightRSSviaXmlTextWriter v1.0 ترازو محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل 15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-35-کیلوگرم-مدل-15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجیتال-محک-مدل-15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 35 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-پرینتردار-35-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 35 کیلویی.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 50 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-16000-پرینتردار-50-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک مدل 16000 پرینتردار 50 کیلویی.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازو محک فروشگاهی 50 کیلوگرم مدل 15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-50-کیلوگرم-مدل-15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-محک-مدل-15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازوی 50 کیلویی 17000 پلاس محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-17000-پلاس-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 50 کیلویی 17000 پلاس محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازوی پرینتردار محک مدل 14000 PRO https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-پرینتردار-محک-مدل-14000-PRO <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پرینتردار محک مدل 14000 PRO.jpeg' height='100' width='100' /><p><p style="text-align: justify;"><span></span></p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی 70 کیلویی 17000 پلاس محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-70-کیلویی-17000-پلاس-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 70 کیلویی 17000 پلاس محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو دیجیتال https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaمحک 15000 پرینتردار 50 کیلویی ترازایران عکس اصلی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک 15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/محک 15000 پرینتردار 50 کیلویی ترازایران عکس اصلی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک 11000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتالی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو محک 11000 بدون پرینتر محک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو محک 14000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو محک 14000 پرینتردار محک ترازایران عکس اصلی .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک 15000B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محک-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو محک 15000 پرینتردار بدون علمک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول محک 13000 اتن https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-صنعتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک 1تن ترازایران.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی کمری B چینی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-چینی-ساده <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-چینی-کمری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 ترازوی فروشگاهی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-بدون-علمک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو کمری B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-ساده-رومیزی <img src='./Administrator/files/ProductPic/acamry.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 صندوق محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=صندوق-پول <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق محک تراز ایران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازو بارکد زن ویستا https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-بارکد-زن <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی بارکدپرینتر بارکدزن ترازایران عکس جانبی 2.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 کالباس بر محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباس-بر-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر محک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 9, 2024 باسکول محک ثابت 13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-دیجیتالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-دیجیتالی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو فروشگاهی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aمحک 15000 پرینتردار 50 کیلویی ترازایران عکس اصلی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 پرینتر جانبی محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=فیش-پرینتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/پرینتر ترازوی محک ترازایران.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, March 9, 2024 ترازو محک 15000BP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازو محک 15000 پرینتردار بدون علمک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو AND ژاپن مدل EK-300I https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-AND-ژاپن-مدل-EK-I <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی AND - ek-i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو قطعه شمار https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی ساتریو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 باسکول پند ثابت 9000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پند-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند 9000 ترازایران .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی زیرپایی کمری مدل EB 6400 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-خانگی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-خانگی.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong>ترازو خانگی</strong> در طرح های مختلف می باشد .</p> <p>&nbsp;</p> <p><br /><span>ترازوی زیرپایی کمری مدل EB 6400&nbsp;&nbsp;</span>دارای باطری داخلی و سرعت بالا در ثابت شدن وزن می باشد .<br />ترازو زیر پایی در رنگ های متفاوت قابل انتخاب می باشد ، این ترازو با دقت&nbsp;100 گرم در ظرفیت 180 کیلو گرم توزین می نماید و مناسب جهت استفاده در منازل است .</p></p><hr/> Sunday, May 26, 2024 نرم افزار اتصال ترازو به کامپیوتر https://taraziran.com/index.aspx?Product=نرم-افزار-اتصال-ترازو-به-کامپیوتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/نرم-افزار-ترازو-دیجیتال-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 ترازوی تمام استیل پند https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-استیل <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-استیل.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;"><strong></strong></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 کالباسبر پارس برش https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباسبر-پارسبرش <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر پارس برش ترازایران عکس اصلی .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 کالباس بر محک ترازودار https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباسبر <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس بر دیجیتال ترازودار ترازایران .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;"></span></p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 ترازو ژاپنی AND مدل EK https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-ژاپنی-AND-مدل-EK <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو ژاپنی AND مدل EK.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی کمری A https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-ساده-دیجیتال <img src='./Administrator/files/ProductPic/aکمری اصل ترازو علمک دار 50کیلو ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 ترازوی پند صنعتی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-پند <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-قطعه-شمار-پند.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;"></span></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 کالباس بر RGV https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباس-بر-ایتالیایی <img src='./Administrator/files/ProductPic/IMG_2508.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><span style="color: #000000;"><strong></strong></span></p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 باسکول محک متحرک 13000F https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-متحرک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-متحرک-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول پند متحرک https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-پند <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند 9200 باسکول پند تنی ترازایران. mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی دیجیتال گرمی مدل TX200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-دیجیتال-گرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/TX.ترازو - تراز ایران مقایسه.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 باسکول فروشگاهی https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-دیجیتالی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی ساتریو قطعه شمار https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-شمارشگر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی ساتریو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 کالباس بر اتوماتیک مدل BM350 AUTO https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباس-بر-اتوماتیک <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباسبر اتوماتیک براکس ترازایران.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 باسکول نفرکش دنا توزین مدل DT-102 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-باشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-نفر-کش-دنا-توزین-مدل-DT-102.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 پول شمار پارا https://taraziran.com/index.aspx?Product=پولشمار-پارا <img src='./Administrator/files/ProductPic/paraپول شمار پارا jpg .jpgm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, May 7, 2024 ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل ویستا P https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-ویستا-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکدزن-توزین-صدر-مدل-ویستا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 باسکول رولیک ( غلطکی ) https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-رولیک-پند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول قلطکی پند 1 تن ترازایران .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازوی صنعتی پند https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-شمارش <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-شمارش.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو پستی پند 3000put https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-پستی-پند-3000put <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پستی-پند-3000put.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول محک 13000F https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-متحرک-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازوی محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو محک 11000 بدون پرینتر محک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو فروشگاهی ساتریو 60 کیلوگرم مدل FTS6030 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-ساتریو-60-کیلوگرم-مدل-FTS6030 <img src='./Administrator/files/ProductPic/pc5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول صنعتی https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول صنعتی مقایسه تراز ایران.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول استیل ساتریو مدل MAX-P300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-استیل-ساتریو-مدل-MAX-P300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MAXP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو پند https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-پند <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو پند.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong></strong></p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول دامکش 3 تن نیکو https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-دامکش-3-تن-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/Untitled-14 copy.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2024 ترازو 3000 گرم AND مدل HT3000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-3000-گرم-AND-مدل-HT3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ht.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو حمامی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-حمامی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-حمامی.jpg' height='100' width='100' /><p><p>ترازو حمامی دارای بدنه ی شیشه ای نشکن می باشد که دارای مقاومت بالا در تحمل وزن نفر تا 200 کیلو گرم می باشد .<br />ترازو دیجیتال حمامی با عنوان ترازوی خانگی در منازل مورد استفاده قرار می گیرد که جهت تنظیم وزن خانواده و مراقبت از سلامتی است ، ترازوی دیجیتال زمانی که قابل استفاده در حمام باشد به ترازوی خانگی حمامی معرفی می گردد .</p></p><hr/> Tuesday, July 11, 2023 باسکول دیجیتال فروشگاهی https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-فروشگاهی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتالی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو AND مدل GF-300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-AND-مدل-GF <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو and - gf.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی فروشگاهی محک مدل 15000A https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-محک-مدل-15000A <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaمحک 15000 پرینتردار 50 کیلویی ترازایران عکس اصلی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو فروشگاهی توزین صدر مدل ویستا B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-ویستا-B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-صدر-مدل-ویستا.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 scale https://taraziran.com/index.aspx?Product=scale <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو محک 14000 پرینتردار محک ترازایران عکس اصلی .mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p><p><strong></strong></p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 نرم افزار اتصال باسکول به کامپیوتر https://taraziran.com/index.aspx?Product=نرم-افزار-اتصال-باسکول-به-کامپیوتر <img src='./Administrator/files/ProductPic/نرم-افزار-باسکول-دیجیتال-محک.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 باسکول صنعتی محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-صنعتی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-متحرک-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول استیل ساتریو مدل MAX-W300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-استیل-ساتریو-مدل-MAX-W300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/image_2017-12-25_13-09-55.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول آویز پند تک 5 تن مدل PT3000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-دیجیتال-آویز <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول آویز پند تک 5 تن مدل PT3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 9, 2024 ترازو 30 کیلوگرم AND مدل EK30KL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-30-کیلوگرم-AND-مدل-EK30KL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ek-l.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازو لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG17A https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-lsg <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-توزین-صدر-lsg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول 150 کیلوگرم الکترونیک نیکو https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلوگرم-الکترونیک-نیکو <img src='./Administrator/files/ProductPic/17.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 23, 2024 ترازو بارکدزن 50 کیلویی محک مدل BR15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-بارکدزن-50-کیلویی-محک-مدل-BR15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-50-کیلویی-بارکد-زن-مدل-BR15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 پولشمار BANKERS https://taraziran.com/index.aspx?Product=پولشمار-بانکرز <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازایران bankers پولشمار.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p><p></p> <p><br /><br /></p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 پولشمار ایستاده https://taraziran.com/index.aspx?Product=پولشمار-ایستاده <img src='./Administrator/files/ProductPic/پولشمار بانکی تراز ایران.jpg' height='100' width='100' /><p><p><br /><br /></p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازوی AND ژاپن مدلGH-202 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-AND-ژاپن-مدلGH <img src='./Administrator/files/ProductPic/تراز ایران ترازو AND- GH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 24, 2024 ترازو 31 کیلوگرم AND مدل GP32K https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-31-کیلوگرم-AND-مدل-GP32K <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-09-14_12-48-28.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازو محک 30 کیلوگرم مدل MDS9800 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-30-کیلوگرم-مدل-MDS9800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-30-کیلو-گرم-مدل-mds9800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی پند مدل PX7000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-پند-مدل-PX7000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-صنعتی-پند-مدل-7000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول استیل ساتریو مدل MAX-P200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-استیل-ساتریو-مدل-MAX-P200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aMAXP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی AND ژاپن مدل GH-202 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-AND-ژاپن-مدل-GH-202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-آزمایشگاهی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 24, 2024 ترازو 6000 گرم AND مدل EK6000i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-6000-گرم-AND-مدل-EK6000i <img src='./Administrator/files/ProductPic/268697055413_ml.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو 600 گرم AND مدل EK610i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-600-گرم-AND-مدل-EK610i <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK610i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازوی رادین مدل 8800 Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-رادین-مدل-8800-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-رادین-مدل-8800plus.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازوی محک مدل 15000BP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محک-مدل-15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaترازو محک 15000 پرینتردار بدون علمک ترازایران عکس اصلی.mjpg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 صندوق دیجیتالی https://taraziran.com/index.aspx?Product=صندوق-دیجیتالی <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق دیجیتالی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 باسکول پند صنعتی https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پند-صنعتی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-پند-مدل-9800G.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو الکترونیکی محک 50 کیلوگرم مدل MDS11000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-الکترونیکی-محک-50-کیلوگرم-مدل-MDS11000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-محک-50-کیلویی-مدل-11000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 کالباس بر براکس سری F https://taraziran.com/index.aspx?Product=کالباس-بر-براکس-سری-F <img src='./Administrator/files/ProductPic/کالباس-بر-براکس.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 15, 2024 صندوق برقی ترازوی محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=صندوق-برقی-ترازوی-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/صندوق-برقی-ترازوی-محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, November 1, 2023 ترازو الکترونیکی محک 50 کیلوگرم مدل 15000BP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-الکترونیکی-محک-50-کیلوگرم-مدل-15000BP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-50-کیلویی-مدل-15000B.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازوی CAS مدل CL5200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-CAS-مدل-CL5200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-لیبل-بارکد-دار-cas-مدل-cl-5200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, February 15, 2024 باسکول 5 تنی آویز مدل PT3000 U https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-5-تنی-آویز-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول دیجیتال پند ظرفیت 5 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول استیل ساتریو مدل MAX-W200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-استیل-ساتریو-مدل-MAX-W200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MAXW.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول آویز گوشت پند https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-آویز-گوشت-پند <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaباسکول-دیجیتال-آویز-پند-مدل PT3000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, February 5, 2024 ترازوی CAS مدل CS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-CAS-مدل-CS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-کره-ای-cas-cs.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول 2 تن بی نظیر https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-2 تن-بی-نظیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-بی-نظیر-2-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازو فروشگاهی ساتریو 30 کیلوگرم مدل FTS3015 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-ساتریو-30-کیلوگرم-مدل-FTS3015 <img src='./Administrator/files/ProductPic/apc5.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو کمری چین 40 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-کمری-چین-40-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-چینی-کمری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 باسکول بی نظیر 150 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-150-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتال-بی-نظیر-150-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 1 تن آویز مدل PT3000 U https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-1-تن-آویز-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول آویز پند ظرفیت 1 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 11, 2024 باسکول بی نظیر 600 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر 600-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-بی-نظیر-600-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول بی نظیر 300 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-بی-نظیر-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-300-کیلویی-بی-نظیر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکول 1500 کیلوگرمی بی نظیر https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-1500-کیلو-گرمی-بی-نظیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-بی-نظیر-1200-کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازوی لیبل پرینتر CAS مدل CT100B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-لیبل-پرینتر-CAS-مدل-CT100B <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-لیبل-پرینتر-cas.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 باسکول آویز پند مدل PT3000U https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-آویز-پند-مدل-PT3000U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول آویز پند ظرفیت 500 کیلویی مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 11, 2024 باسکول 10 تنی پند مدل PT3000 U https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-10-تنی-پند-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند ظرفیت 10 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, May 20, 2024 باسکول آویز 3 تن مدل PT3000 U https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-آویز-3-تن-مدل-PT3000-U <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول دیجیتال پند ظرفیت 3 تن مدل PT3000 U.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 11, 2024 ترازو دیجیتال آویز کیا مدل TL300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آویز-کیا-مدل-TL300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aTL300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو صنعتی AND مدل EK-30KL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-AND-مدل-EK-30KL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-آزمایشگاهی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازوی حساس کیا مدل KSL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-حساس-کیا-مدل-KSL <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-کیا-مدل-ksl.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازوی شمارشگر توزین صدر مدل DS-7003 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-شمارشگر-توزین-صدر-مدل-DS-7003 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-قطعه-شمار-توزین-صدر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول چرخدار 1500 کیلوگرمی بی نظیر https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-چرخدار-1500-کیلوگرمی-بی-نظیر <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-چرخدار-بی-نظیر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 باسکولت بی نظیر 60 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکولت-بی-نظیر-60-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-بی-نظیر.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 27, 2024 ترازو 3200 گرم AND مدل FX3000i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-3200-گرم-AND-مدل-FX3000i <img src='./Administrator/files/ProductPic/FX3000i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول کمری چین 300 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-کمری-چین-300-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-کمری-چین-300-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 ترازو فروشگاهی 40 کیلوگرم رادین مدل 5600 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-40-کیلوگرم-رادین-مدل-5600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-5600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو 6000 گرم AND مدل EK6100i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-6000-گرم-AND-مدل-EK6100i <img src='./Administrator/files/ProductPic/AND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو محک بارکدپرینتر 50 کیلوگرم مدل BR15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-بارکدپرینتر-50-کیلوگرم-مدل-BR15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-بارکد-زن-محک-BR15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 1 میلی گرم AND مدل GF300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-1-میلی-گرم-AND-مدل-GF300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو قطعه شمار کیا مدل KIA44 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-کیا-مدل-KIA44 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kia44-ztz.JPG' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 300 گرم AND مدل EK300i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-300-گرم-AND-مدل-EK300i <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK300i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو فروشگاهی گمری 40 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-گمری-40-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-چینی-کمری-بدنه-سبز-40-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 ترازو رطوبت سنج AND مدل MX50 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-رطوبت-سنج-AND-مدل-MX50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/MX50.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازو 120 گرم AND مدل HT120 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-120-گرم-AND-مدل-HT120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ht1203.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو دیجیتال فروشگاهی رادین مدل 6700 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-فروشگاهی-رادین-مدل-6700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-6700.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 باسکول کمری چین 150 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-کمری-چین-150-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول-کمری-چین-300-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, April 16, 2024 ترازو 6100 گرم AND مدل GF6100 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-6100-گرم-AND-مدل-GF6100 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaAND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG15 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-LSG15 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-صدر-لیبل-پرینتر-مدل-LSG.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازو فروشگاهی CAS مدل AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-CAS-مدل-AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/AP-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو 500 گرم AND مدل HT500 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-500-گرم-AND-مدل-HT500 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ht500-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل SL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-SL <img src='./Administrator/files/ProductPic/sl.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو 3100 گرم AND مدل GF3000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-3100-گرم-AND-مدل-GF3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaaAND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل TX https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-TX <img src='./Administrator/files/ProductPic/TX.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو یک صدم میلی گرم AND مدل GH202 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-یک-صدم-میلی-گرم-AND-مدل-GH202 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GH202.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 باسکول محک دیجیتال 1500 کیلوگرم مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-دیجیتال-1500-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-دیجیتالی-محک-یک-و-نیم-تنی-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو لیبل پرینتر توزین صدر مدل LSG15B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-لیبل-پرینتر-توزین-صدر-مدل-LSG15B <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG15B-3.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازو 3000 گرم AND مدل EK3000i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-3000-گرم-AND-مدل-EK3000i <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaAND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول محک دیجیتال 1000 کیلوگرم مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-دیجیتال-1000-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-صنعتی-محک-1000-کیلو-گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو محک فروشگاهی 50 کیلوگرم مدل MDS11000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-50-کیلوگرم-مدل-MDS11000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازو-محک-مدل-11000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 باسکول محک متحرک 1500 کیلوگرم مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-متحرک-1500-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول محک متحرک 1500 کیلوگرم مدل MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 ترازو محک بارکدپرینتر 35 کیلوگرم مدل BR15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-بارکدپرینتر-35-کیلوگرم-مدل-BR15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-بارکد-زن-محک-BR15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 31 کیلوگرم AND مدل GP30K https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-31-کیلوگرم-AND-مدل-GP30K <img src='./Administrator/files/ProductPic/a0004030-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 20, 2024 ترازو پند 30 کیلوگرم مدل PX6000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-پند-30-کیلوگرم-مدل-PX6000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-پند-30-کیلوگرم-مدل-PX6000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, May 30, 2024 ترازو 2000 گرم AND مدل EK2000i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-2000-گرم-AND-مدل-EK2000i <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaAND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو 1200 گرم AND مدل EK1200i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-1200-گرم-AND-مدل-EK1200i <img src='./Administrator/files/ProductPic/ek.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو محک فروشگاهی 70 کیلوگرم مدل 14000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-70-کیلوگرم-مدل-14000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-محک-مدل-14000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 610 گرم AND مدل GF600 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-610-گرم-AND-مدل-GF600 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF600.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل 15000B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-35-کیلوگرم-مدل-15000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaترازو-محک-بدون-علمک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو محک فروشگاهی 70 کیلوگرم مدل MDS14000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-70-کیلوگرم-مدل-MDS14000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی-محک-مدل-14000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو دیجیتال آویز کیا مدل DG8 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-آویز-کیا-مدل-DG8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/dg8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 باسکول محک چرخدار 1000 کیلوگرم مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-چرخدار-1000-کیلوگرم-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-محک-یک-تن-چرخ-پاترولی-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو 4000 گرم AND مدل EK4100i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-4000-گرم-AND-مدل-EK4100i <img src='./Administrator/files/ProductPic/aAND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو 15 کیلوگرم AND مدل EK15KL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-15-کیلوگرم-AND-مدل-EK15KL <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK-L-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2024 ترازو قطعه شمار کیا مدل KIA66 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-کیا-مدل-KIA66 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kia66.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 گرم مدل KS01 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-دهم-گرم-مدل-KS01 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ks01.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو 400 گرم AND مدل EK410i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-400-گرم-AND-مدل-EK410i <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK410i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو محک بارکدپرینتر 70 کیلوگرم مدل BR14000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-بارکدپرینتر-70-کیلوگرم-مدل-BR14000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-بارکد-پرینتر-محک-مدل-br14000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو فروشگاهی CAS مدل TP-II https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-CAS-مدل-TP-II <img src='./Administrator/files/ProductPic/TP-Large-Platte-copy-2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو 2100 گرم AND مدل GF2000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-2100-گرم-AND-مدل-GF2000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو 2100 گرم AND مدل GF2000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول محک چرخدار 1 تن مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-چرخدار-1-تن-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-چرخدار-محک-مدل-13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو 310 گرم AND مدل EJ303 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-310-گرم-AND-مدل-EJ303 <img src='./Administrator/files/ProductPic/EJ303.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 24, 2024 ترازو رادین لیبل پرینتر MKII https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-رادین-لیبل-پرینتر-MKII <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل HAKL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-HAKL <img src='./Administrator/files/ProductPic/hakl.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 میلی گرم مدل KJT https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-میلی-گرم-مدل-KJT <img src='./Administrator/files/ProductPic/kjt10003.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو 320 گرم AND مدل FX300i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-320-گرم-AND-مدل-FX300i <img src='./Administrator/files/ProductPic/FX300i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو 4100 گرم AND مدل GF4000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-4100-گرم-AND-مدل-GF4000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو 4100 گرم AND مدل GF4000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل JD https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-JD <img src='./Administrator/files/ProductPic/JD.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو 200 گرم AND مدل EK200i https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-200-گرم-AND-مدل-EK200i <img src='./Administrator/files/ProductPic/EK200i.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 باسکول محک متحرک 1000 کیلوگرم مدل MDS13000F https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-متحرک-1000-کیلوگرم-مدل-MDS13000F <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول-صنعتی-متحرک-محک-1-تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو قطعه شمار کیا مدل KIA88 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-کیا-مدل-KIA88 <img src='./Administrator/files/ProductPic/kia88.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل BP15000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-35-کیلوگرم-مدل-BP15000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaaترازو-محک-بدون-علمک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 هزارم گرم مدل KEM https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-هزارم-گرم-مدل-KEM <img src='./Administrator/files/ProductPic/KEM.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو محک فروشگاهی 50 کیلوگرم مدل BP15000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-50-کیلوگرم-مدل-BP15000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازو-محک-بدون-علمک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا یک صدم گرم مدل BL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-یک-صدم-گرم-مدل-BL <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaBL1.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 11, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 0.1 میلی گرم مدل KIA220 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-0.1-میلی-گرم-مدل-KIA220 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aakia220.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 29, 2023 ترازو 1 میلی گرم AND مدل GF200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-1-میلی-گرم-AND-مدل-GF200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو فروشگاهی محک 50 کیلوگرم مدل 15000B https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-محک-50-کیلوگرم-مدل-15000B <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-محک-بدون-علمک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 950 گرم AND مدل GF1000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-950-گرم-AND-مدل-GF1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF1000 AND.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو محک فروشگاهی 35 کیلوگرم مدل MDS11000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-35-کیلوگرم-مدل-MDS11000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-مدل-11000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 410 گرم AND مدل GF400 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-410-گرم-AND-مدل-GF400 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF400.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو دیجیتال فروشگاهی رادین مدل 8800Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-فروشگاهی-رادین-مدل-8800Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-8800plus-40kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 600 گرم مدل SL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-600-گرم-مدل-SL <img src='./Administrator/files/ProductPic/asl.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو دیجیتال فروشگاهی رادین مدل 8800WiFi https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-فروشگاهی-رادین-مدل-8800WiFi <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-8800wifi-40kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو دیجیتال فروشگاهی رادین مدل 6700Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-فروشگاهی-رادین-مدل-6700Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-6700PLUS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 25 کیلوگرم مدل PS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-25-کیلوگرم-مدل-PS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaps.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو رادین لیبل پرینتر مدل MKII https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-رادین-لیبل-پرینتر-مدل-MKII <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaترازوی-فروشگاهی-لیبل-پرینتر-مدل-MK-II-.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل KEM https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-KEM <img src='./Administrator/files/ProductPic/aKEM.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 صدم گرم مدل BL https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-صدم-گرم-مدل-BL <img src='./Administrator/files/ProductPic/BL1000.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, June 11, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 دهم گرم مدل KEM https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-دهم-گرم-مدل-KEM <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaKEM.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو دیجیتال فروشگاهی رادین مدل 6700WiFi https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-فروشگاهی-رادین-مدل-6700WiFi <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-6700wifi.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو دیجیتال بارکدپرینتر رادین مدل 8800 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-بارکدپرینتر-رادین-مدل-8800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 گرم مدل KEC https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-گرم-مدل-KEC <img src='./Administrator/files/ProductPic/KEC.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو 810 گرم AND مدل GF800 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-810-گرم-AND-مدل-GF800 <img src='./Administrator/files/ProductPic/GF800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 3, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا مدل P8 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-مدل-P8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/P8.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 5 کیلوگرم مدل PS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-5-کیلوگرم-مدل-PS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ps.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو آزمایشگاهی کیا 10 کیلوگرم مدل PS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-10-کیلوگرم-مدل-PS <img src='./Administrator/files/ProductPic/aps.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو بارکدپرینتر رادین مدل 8800WiFi https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-بارکدپرینتر-رادین-مدل-8800WiFi <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-دیجیتال-8800wifi-70kg.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو بارکدپرینتر رادین مدل 8800Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-بارکدپرینتر-رادین-مدل-8800Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی-دیجیتال-plus-8800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو آزمایشگاهی کیا 1 گرم مدل W30S https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-کیا-1-گرم-مدل-W30S <img src='./Administrator/files/ProductPic/w30s.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 ترازوی چاپگردار توزین صدر مدل LSG 18A https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-چاپگردار-توزین-صدر-مدل-LSG-18A <img src='./Administrator/files/ProductPic/LSG18A-1.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 21, 2024 ترازوی عطاری AND مدل SF400D https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-عطاری-AND-مدل-SF400D <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی طلا کشی AND مدل SF400D (7).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, May 18, 2024 ترازوی 35 کیلویی محک مدل 15000 Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-35-کیلویی-محک-مدل-15000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو-محک-پلاس-35-کیلویی-مدل-15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازوی 50 کیلویی محک مدل 15000 Plus https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-50-کیلویی-محک-مدل-15000-Plus <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-محک-پلاس-35-کیلویی-مدل-15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 ترازو گرمی کیا مدل KL50 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-KL50 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو گرمی کیا مدل KL50.jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازو گرمی کیا مدل KL20 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-KL20 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو گرمی کیا مدل KL20 (2).jpeg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی پند بدون علمک مدل PX3000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-پند-بدون-علمک-مدل-PX3000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پند بدون علمک مدل PX3000.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><br /><br />ترازو بدون علمک پند با ظرفیت 30 کیلوگرم، برای انبارها، اداره پست، فروشگاه ها و کارگاه ها بسیار کاربردی است. هم چنین این ترازوی پند از بدنه مقاوم و از جنس فلز و مستحکمی برخوردار است تا در محیط های صنعتی نیز قابل استفاده باشد.</p></p><hr/> Monday, April 8, 2024 باسکول غلتکی اعتماد مدل MR https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-غلتکی-اعتماد-مدل-MR <img src='./Administrator/files/ProductPic/mR.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 2, 2024 ترازوی رادین سیم کارتی مدل 8800 70 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-رادین-سیم-کارتی-مدل-8800-70-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازوی-دیجیتال-plus-8800 -2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازوی سیم کارتی رادین مدل 6700 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-سیم-کارتی-رادین-مدل-6700 <img src='./Administrator/files/ProductPic/aaaP6700(1).jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 ترازو محک مدل 16000 بدون پرینتر 50 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-مدل-16000-بدون-پرینتر-50-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو محک مدل 16000 بدون پرینتر 50 کیلویی.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 صندلی باسکول نیکو مدل 200 EWCS https://taraziran.com/index.aspx?Product=صندلی-باسکول-نیکو-مدل-200-EWCS <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2017-10-22_10-51-31.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, April 24, 2024 ترازو محک مدل 16000 بدون پرینتر 35 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-مدل-16000-بدون-پرینتر-35-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو محک مدل 16000 بدون پرینتر 35 کیلویی.png' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی صنعتی آمپوت https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-صنعتی-آمپوت <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی صنعتی آمپوت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, October 28, 2023 باسکول رولیک محک 500 کیلوگرمی https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-رولیک-محک-500-کیلوگرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول رولیک 500 کیلویی محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازو محک 70 کیلویی مدل 14000PLUS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-70-کیلویی-مدل-14000PLUS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو 70 کیلویی جدید محک مدل 14000plus.jpg' height='100' width='100' /><p><p><span></span></p></p><hr/> Wednesday, May 15, 2024 باسکول اعتماد 1 تنی مدل 1001M https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-اعتماد-1-تنی-مدل-1001M <img src='./Administrator/files/ProductPic/1001M.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 ترازو سیم کارتی رادین مدل 8800 ظرفیت 40 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-سیم-کارتی-رادین-مدل-8800-ظرفیت-40-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/aترازو-دیجیتال-8800plus-40kg - 2.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, June 12, 2024 باسکول پیام توزین 1 تنی مدل TS1000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پیام-توزین-1-تنی-مدل-TS1000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/6372643162017ts800.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 بارکد خوان بی سیم دلتا مدل 321 https://taraziran.com/index.aspx?Product=بارکد-خوان-بی-سیم-دلتا-مدل-321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/730131721589c079988217.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 9, 2024 ترازوی مینگ هنگ نوع یک کیلویی مدل MH777 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-مینگ-هنگ-نوع-یک-کیلویی-مدل-MH777 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی مینگ هنگ نوع یک کیلویی مدل MH777.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 بارکد خوان ثابت دو بعدی دلتا مدل OD7200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=بارکد-خوان-ثابت-دو-بعدی-دلتا-مدل-OD7270 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی رومیزی دلتا مدلOD7270 .jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 9, 2024 ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل BLK نوع 6 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-کیا-مدل-BLK-نوع-6-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی کیا مدل BLK.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 باسکول اعتماد 500 کیلویی مدل 501S https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-اعتماد-500-کیلویی-مدل-501S <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول اعتماد 500 کیلویی مدل 501S.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 ترازو گرمی کیا مدل BLK نوع 600 گرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-کیا-مدل-BLK-نوع-600-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو گرمی کیا مدل BLK نوع 600 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازوی قطعه شمار ACU مدل 3 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-قطعه-شمار-ACU-مدل-3-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی قطعه شمار ACU مدل 3 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازو دیجیتال کیا مدل BLK نوع 5 کیلو https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-دیجیتال-کیا-مدل-BLK-نوع-3-کیلو <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو دیجیتال کیا مدل BLK نوع 3 کیلو.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازوی آزمایشگاهی KW-3018 نوع 300 گرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-آزمایشگاهی-KW-3018-نوع-300-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی KW-3018 نوع 300 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازو یک هزارم گرم KW-3018 نوع 100 گرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-یک-هزارم-گرم-KW-3018-نوع-100-گرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو یک هزارم گرم KW-3018 نوع 100 گرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازو قطعه شمار ACU مدل 30 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-قطعه-شمار-ACU-مدل-30-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو قطعه شمار ACU مدل 30 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازوی محک وای فای دار 70 کیلو مدل MDS14000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محک-وای-فای-دار-70-کیلو-مدل-MDS14000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محک وای فای دار 70 کیلو مدل MDS14000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازو کمری دیجیتال مدل 70 کیلویی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-کمری-دیجیتال-مدل-70-کیلویی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی دیجیتال کمری مدل 70 کیلویی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, January 16, 2024 باسکول اعتماد 700 کیلویی مدل 501WD https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-اعتماد-700-کیلویی-مدل-501WD <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول اعتماد 700 کیلویی مدل 501WD.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 ترازو مینگ هنگ مدل شش کیلویی MH777 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-مینگ-هنگ-مدل-شش-کیلویی-MH777 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو مینگ هنگ مدل شش کیلویی MH777.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 باسکول دام کش اعتماد 500 کیلویی مدل WIC https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-دام-کش-اعتماد-500-کیلویی-مدل-WIC <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول دام کش اعتماد 500 کیلویی مدل WIC.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 باسکول اعتماد 3200 کیلویی مدل 4L WP https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-اعتماد-3200-کیلویی-مدل-4L-WP <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول اعتماد 3200 کیلویی مدل 4L WP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, February 20, 2024 ترازوی فروشگاهی توزین صدر مدل LSG19 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-فروشگاهی-توزین-صدر-مدل-LSG19 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی فروشگاهی توزین صدر مدل LSG19.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول میدانی پیام توزین مدل TS2000 دو تن https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-میدانی-پیام-توزین-مدل-TS2000-دو-تن <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول میدانی پیام توزین مدل TS2000 دو تن.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول 1000 کیلویی محک مدل MDS13000 سینی 120×120 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-1000-کیلویی-محک-مدل-MDS13000-سینی-120×120 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 1000 کیلوییی محک مدل MDS13000 سینی 120×120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 باسکول 1000 کیلویی محک مدل MDS13000 چرخدار سینی 120×120 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-1000-کیلویی-محک-مدل-MDS13000-سینی-120×120-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 1000 کیلویی محک مدل MDS13000 چرخدار سینی 120×120.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازوی گرمی کیا مدل P8 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-گرمی-کیا-مدل-P8 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی گرمی کیا مدل P8.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, April 27, 2024 باسکول 300 کیلویی پند مدل PX9000 استورم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-پند-مدل-PX9000-استورم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 300 کیلویی پند مدل PX9000 استورم.png' height='100' width='100' /><p><p><br /><br />باسکول پند یکی از محصولات باکیفیت و با دوام در بازار باسکول است که با تنوع زیادی طراحی و تولید شده است.</p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 ترازوی هنگینگ توزین صدر مدل LSGH https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-هنگینگ-توزین-صدر-مدل-LSGH <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی هنگینگ توزین صدر مدل LSGH.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 ترازو گرمی MH مدل 886 نوع 600 گرمی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-MH-مدل-886-نوع-600-گرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو گرمی MH مدل 886 نوع 600 گرمی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول 150 کیلویی پند مدل PX9000 استورم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-150-کیلویی-پند-مدل-PX9000-استورم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 150 کیلویی پند مدل PX9000 استورم.png' height='100' width='100' /><p><p><br /><br />این باسکول پند، دارای قابلیت های زیادی است که در ادامه آن اشاره می کنیم: پورت سریال جهت اتصال به کامپیوتر، دارای سینی تمام استیل، دارای قابلیت قطعه شمار، قابلیت اتصال به چاپگر خارجی، دارای محافظ لودسل، بدنه فلزی با رنگ الکترواستاتیک</p></p><hr/> Saturday, January 27, 2024 باسکول قد و وزن پرینتردار دنا توزین مدل HBMI-RP https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-پرینتردار-دنا-توزین-مدل-HBMI-RP <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول قد و وزن پرینتردار دنا توزین مدل HBMI-RP.gif' height='100' width='100' /><p><p></p> <p><br /><br /></p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی 0.01 گرم مدی اسکیل مدل ET300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-0.01-گرم-مدی-اسکیل-مدل-ET300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 0.01 گرم مدی اسکیل مدل ET300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Wednesday, February 14, 2024 ترازوی محفظه دار مدی اسکیل مدل DF300 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-محفظه-دار-مدی-اسکیل-مدل-DF300 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی محفظه دار مدی اسکیل مدل DF300.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازوی پرینتردار توزین صدر مدل ویستا P نوع 50 کیلوگرمی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-پرینتردار-توزین-صدر-مدل-ویستا-P-نوع-50-کیلوگرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی پرینتردار توزین صدر مدل ویستا P نوع 50 کیلوگرمی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول 500 کیلویی پند مدل PX9000 استورم https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-500-کیلویی-پند-مدل-PX9000-استورم <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 500 کیلویی پند مدل PX9000 استورم.png' height='100' width='100' /><p><p><br /><br />شرکت پند از تولیدکنندگان باسکول و ترازو باکیفیت است که در بازار داخلی بسیار معتمد است. کمپانی پند مدل PX9000 را در سه ظرفیت 150، 300 و 500 کیلویی تولید کرده است.</p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول قد و وزن نفرکش دنا توزین مدل HBMI-R https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI-R <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI-R.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول ویلچری بالاس https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-ویلچری-بالاس <img src='./Administrator/files/ProductPic/photo_2023-01-28_09-47-25.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, November 12, 2023 ترازو گرمی MH مدل 886 نوع 6 کیلوگرمی https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-گرمی-MH-مدل-886-نوع-6-کیلوگرمی <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی MH مدل 886 نوع 600 گرمی.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی مدی اسکیل 0.1 گرم مدل MK10000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-مدی-اسکیل-0.1-گرم-مدل-MK10000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی مدی اسکیل 0.1 گرم مدل MK10000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل HBMI https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-HBMI <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول قد و وزن دنا توزین مدل HBMI.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول 300 کیلویی رولیک محک https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-300-کیلویی-رولیک-محک <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول 300 کیلویی رولیک محک.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازو توزین صدر مدل ویستا B نوع 35 کیلوگرم https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-توزین-صدر-مدل-ویستا-B-نوع-35-کیلوگرم <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو توزین صدر مدل ویستا B نوع 35 کیلوگرم.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Saturday, February 17, 2024 باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI-C https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI-C <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI-C.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی همراه بدون کیف دنا توزین https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-همراه-بدون-کیف-دنا-توزین <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی همراه بدون کیف دنا توزین.jpeg' height='100' width='100' /><p><p><br /><br /></p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول نفرکش دنا توزین مدل HBMI-CR https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-نفرکش-دنا-توزین-مدل-HBMI-CR <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول نفرکش دنا توزین مدل HBMI-CR.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول قد و وزن دنا توزین مدل DT-102H https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-قد-و-وزن-دنا-توزین-مدل-DT-102H <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول قد و وزن دنا توزین مدل DT-102H.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI-P https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-داروخانه-ای-دنا-توزین-مدل-HBMI-P <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول داروخانه ای دنا توزین مدل HBMI-P.gif' height='100' width='100' /><p><p></p> <p><br /><br /></p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازو آزمایشگاهی مدی اسکیل مدل MP200 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-آزمایشگاهی-مدی-اسکیل-مدل-MP200 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو آزمایشگاهی مدی اسکیل مدل MP200.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Tuesday, November 28, 2023 ترازوی رطوبت سنج مدی اسکیل مدل MA50T https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-رطوبت-سنج-مدی-اسکیل-مدل-MA50T <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی رطوبت سنج مدی اسکیل مدل MA50T.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 26, 2023 ترازوی آزمایشگاهی مدی اسکیل مدل ET600 محفظه دار https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی آزمایشگاهی مدی اسکیل مدل ET600 محفظه دار <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی آزمایشگاهی مدی اسکیل مدل ET600 محفظه دار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Monday, April 22, 2024 باسکول پند 500 کیلو مدل PX9000P Storm https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پند-500-کیلو-مدل-PX9000P-Storm <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند 500 کیلو مدل PX9000P Storm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 چرخدار https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-2-تن-مدل-MDS13000-چرخدار <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 چرخدار.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 بارکد خوان دو بعدی مدل 321-BT EC https://taraziran.com/index.aspx?Product=بارکد-خوان-دو-بعدی-دلتا-مدل-BT-321 <img src='./Administrator/files/ProductPic/بارکد خوان دو بعدی دلتا مدل BT-321.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, June 9, 2024 باسکول محک 2 تن مدل MDS13000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-محک-2-تن-مدل-MDS13000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول محک 2 تن مدل MDS13000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 ترازو صنعتی ضد آب 15 کیلویی سوپر اس اس Super SS https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-صنعتی-ضد-آب-15-کیلویی-سوپر-اس-اس-Super-SS <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو صنعتی ضد آب 15 کیلویی سوپر اس اس Super SS.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Thursday, October 19, 2023 باسکول پند 300 کیلو مدل PX9000P Storm https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پند-300-کیلو-مدل-PX9000P-Storm <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند 300 کیلو مدل PX9000P Storm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول یک تنی محک سینی 100×100 گالوانیزه دیواری https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-یک-تنی-محک-سینی-100-100-گالوانیزه-دیواری <img src='./Administrator/files/ProductPic/aباسکول یک تنی محک سینی 100×100 گالوانیزه دیواری.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 باسکول پرینتر دار دنا توزین مدل HBMI-CRP https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پرینتر-دار-دنا-توزین-مدل-HBMI-CRP <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پرینتر دار دنا توزین مدل HBMI-CRP.gif' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازوی 70 کیلویی محک مدل MDS14000SPBR WIFI https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازوی-70-کیلویی-محک-مدل-MDS14000SPBR-WIFI <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازوی 70 کیلویی محک مدل MDS14000SPBR WIFI.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 باسکول یک تنی محک سینی 100×100 گالوانیزه ثابت https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-یک-تنی-محک-سینی-100-100-گالوانیزه-ثابت <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول یک تنی محک سینی 100×100 گالوانیزه ثابت.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, February 4, 2024 باسکول پند 150 کیلو مدل PX9000P Storm https://taraziran.com/index.aspx?Product=باسکول-پند-150-کیلو-مدل-PX9000P-Storm <img src='./Administrator/files/ProductPic/باسکول پند 150 کیلو مدل PX9000P Storm.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, October 22, 2023 ترازو فروشگاهی 50 کیلوگرم محک مدل MDS15000AP https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-فروشگاهی-50-کیلوگرم-محک-مدل-MDS15000AP <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو فروشگاهی 50 کیلوگرم محک مدل MDS15000AP.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 7, 2024 ترازو محک فروشگاهی 50 کیلوگرم BP15000 https://taraziran.com/index.aspx?Product=ترازو-محک-فروشگاهی-50-کیلوگرم-BP15000 <img src='./Administrator/files/ProductPic/ترازو محک فروشگاهی 50 کیلوگرم BP15000.jpg' height='100' width='100' /><p></p><hr/> Sunday, April 30, 2023